Username:

Password:

Forgot Password? / Help

Umowa zawierana jest między stronami: autorem, zwanym dalej Licencjodawcą oraz nabywcą prawa do używania utworów wideo Licencjodawcy, będącym osobą fizyczną lub prawną, zwanym dalej Licencjobiorcą. Umowa jest nie ograniczona w czasie i terytorium wykorzystania.

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy nie wyłącznej licencji na korzystanie z utworów wideo udostępnionych przez Licencjodawcę, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Korzystanie z zakupionych utworów wideo jest możliwe wyłącznie na podstawie niniejszej umowy i w zakresie w niej określonym. Zawarcie umowy następuje w momencie zapłaty za zakupiony utwór wideo. Żadne sformułowanie niniejszej umowy nie może być traktowane jako przekazanie Licencjobiorcy praw autorskich w całości lub w części.

Niniejsza umowa licencyjna nie zezwala Licencjobiorcy na udzielanie sublicencji ani sprzedaż utworów wideo będących przedmiotem Umowy osobom trzecim. Licencjobiorca upoważniony jest do wykorzystywania utworów wideo wyłącznie jako elementów składowych innego projektu własnego autorstwa, będącego przedmiotem samodzielnego obrotu. Licencjobiorcy przysługuje nie wyłączne, wielokrotne prawo do korzystania z przedmiotu niniejszej licencji w szczególności na następujących polach eksploatacji: ‐ prawo wprowadzenia do pamięci komputera; ‐ wykorzystywanie jako elementu stanowiącego nierozłączną część samodzielnego projektu wideo rozpowszechnianego za pomocą dowolnych mediów, również odpłatnie; ‐ w zastosowaniach prywatnych; W tym zakresie Licencjodawca udziela Licencjobiorcy zezwolenia na korzystanie z autorskich praw zależnych.

Zabronione jest wprowadzanie do obrotu utworu wideo Licencjodawcy jako samodzielnego produktu. Zabronione jest rozpowszechnianie samodzielnych utworów wideo Licencjodawcy w jakikolwiek sposób. Zabronione jest użyczanie, dzierżawienie i najmowanie utworów wideo będących przedmiotem niniejszej licencji. Zabronione jest wykorzystywanie utworów wideo Licencjodawcy do tworzenia treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności o treści pornograficznej, obscenicznej, powszechnie uznanej za obraźliwą lub zniesławiającej. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia ich dóbr osobistych Licencjobiorca jest zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń majątkowych wynikających z ewentualnej ugody lub wyroku sądowego na rzecz tych osób.

Licencjobiorca ma prawo sporządzić kopię bezpieczeństwa, której nie może powielać, rozpowszechniać w jakikolwiek sposób i sprzedawać osobom trzecim.

Uprawnienia Licencjobiorcy wynikające z niniejszej Umowy wygasają z chwilą rozwiązania umowy. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę jej postanowień.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), zwrot jest możliwy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni, pod warunkiem, że towar nie był w żaden sposób wykorzystany, kopiowany, pozbawiony oryginalnego opakowania, lub opakowanie zostało naruszone.

Gwarancja na nośnik.

Licencjodawca oświadcza, że nośnik danych, na którym dostarczone zostały materiały będzie działał niewadliwie w okresie 60 dni od daty jego nabycia. W przypadku ujawnienia się wad w tym okresie na żądanie nabywcy zostanie dostarczony nośnik wolny od wad, pod warunkiem zwrotu wadliwego nośnika. Licencjodawca nie ponosi w pozostałym zakresie odpowiedzialności za szkody wynikłe z wadliwości nośnika.

Licencjodawca nie ponosi dodatkowej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za wady fizyczne na podstawie rękojmi lub gwarancji. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z eksploatacji utworów wideo jak również nie udziela jakiejkolwiek rękojmi i gwarancji w zakresie wad fizycznych utworów wideo.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu cywilnego. Ważność niniejszej umowy warunkuje skuteczna zapłata opłaty licencyjnej.

You must be logged in to post comment.